Online casino games for real money jj cale

Mojtaba&Arashre Cropped

داستان ماهنامه پیوست بیش از آنکه داستان یک استارتاپ سنتی در بازار رسانه‌هایچاپی باشد داستان جمعی از دوستان است که حاضر نشدند در مقابل سرنوشتی که پساز یک خروج دست‌جمعی برای آنها تعیین شده بود تسلیم شوند. سه دوست، شریک وهمکار که وقتی پس از قریب به یک دهه از نشریه محبوبشان بیرون می‌آیند تصمیممی‌گیرند که این بار بر خلاف کلیشه‌های مطبوعات ایران تن به انتظار یا تجزیه ندهند وسراغ رویایشان برای تحقق آرزویشان بروند؛ تاسیس ماهنامه‌ای برای پرکردن فاصلهمیان نسل‌های فناوری اطلاعات ایران. دوستان در کنار یکدیگر می‌مانند سرمایه‌گذار ومربی رویاییشان ،محمد‌باقر اثنی‌عشری، را پیدا می‌کنند و طی دو سال و نیم سخت ازیک اتاق کوچک در خیابان میرداماد به مجموعه با دو ساختمان در مرکز شهر، چندین هزارالگوی تجاری مدرن پیوست نمونه‌ای موفق از ترکیب ایده‌های سنتی با رویکردهای مدرناست و شاید اولین نشریه تخصصی فناوری با هدف تمرکز بر نحوه تولید، توزیع و تقویتB2B  در ایران باشد. حضور محمدباقر اثنی‌عشری، به عنوان مدیرمسئول، و مهرکمحمودی ، به عنوان دبیر تحریره، در راس این تیم بسیار به توسعه این بوم‌زیست کمکآرش برهمند و مجتبی محمودی هر دو از روزنامه‌نگاران و دبیران با سابقه حوزه فناوریاطلاعات هستند که در شورای سردبیری ماهنامه پیوست و پیش از آن عصر ارتباط حضورداشته‌اند. این تیم سابقه تولید محتوا برای نشریاتی همچون شرق و همشهری را درکارنامه دارد و حالا بازوی رسانه‌ای بسیاری از بازیگران تراز اول بازار فناوری اطلاعاتمخاطب، دو سایت و یک الگوی تجاری جدید می‌رسند.

در شانزدهمین برنامه استارتاپ گرایند تهران به گفتگو با آرش و مجتبی و شنیدنتجربیاتشان خواهیم پرداخت …

No deposit bonus atlantis gold casino